REGULAMIN PORTALU SEKRETY AMERYKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych w portalu Sekretyameryki.com. Rozpoczęcie korzystania z portalu Sekretyameryki.com jest równoznaczne z tym, że użytkownik oświadczył, a także potwierdził, że zapoznał się z treścią Regulaminu. Jednocześnie akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Przepisy prawa polskiego obowiązują w sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy amerykańskie.
Portal Sekretyameryki.com wykorzystuje technologię plików “cookies”.  Administrator portalu umieścił w polityce prywatności portalu zasady wykorzystywania plików “cookies”. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: link do Polityki Prywatności.

II. DEFINICJE

Administrator – to podmiot, który zarządza i prowadzi portal Sekretyameryki.com.
Baza Profili – jest to zbiór Danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników do Serwisu. Dane te na potrzeby świadczenie usług Serwisu są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika.
Dane – są to wszelkie dane, również osobowe dostarczone, dostępne, udostępniane przez Użytkowników do Administratora. Dane są udostępniane przez Użytkowników w jakikolwiek sposób, w tym podczas rejestracji. Dane również mogą zostać przesłane do Administratora pocztą elektroniczną, przekazane telefoniczne bądź przez media społecznościowe.
Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Hasło – ciąg znaków, które ustala Użytkownik w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu do konta.
Konto – miejsce Użytkownika zarejestrowanego w serwisie, dostępne po podaniu loginu i hasła. Posiadanie konta umożliwia Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w portalu Sekretyameryki.com, publikowania artykułów, przesyłania filmów, które zostaną opublikowane na portalu oraz korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, która została wybrana przez niego podczas rejestracji.
Materiały – wszelkie zdjęcia, teksty, grafiki, materiały video, multimedialne, wykresy publikowane przez Administratora, Partnerów, Użytkowników niezależnie od tego, czy materiały te mają charakter utworów w rozumieniu polskiego prawa autorskiego.
Newsletter – wiadomość przesyłana na podany adres mailowy drogą elektroniczną do zapisanych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jej otrzymywanie.
Partner – podmiot współpracujący z portalem Sekretyameryki.com na podstawie odrębnej umowy zawartej z Administratorem portalu, który może oferować Użytkownikom za pośrednictwem portalu swoje usługi.
Polityka Prywatności – dokument opublikowany na stronie portalu Sekretyameryki.com zawierający informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych.
Portal Internetowy Sekretyameryki.com, Serwis, Portal – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem internetowym www.Sekretyameryki.com,
w którym Administrator świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie.
Profil – dane, informacje, zdjęcia przedstawiające i opisujące osobę Użytkownika. Dane te są przekazywane przez Uczestnika dobrowolnie i samodzielnie i są one prezentowane na stronie Użytkownika portalu www.Sekretyameryki.com.
Usługi – czynności i świadczenia Administratora lub jego Partnerów, które mogą być zarówno płatne jak i nieodpłatne. Usługi są świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Usługi umożliwiają Użytkownikowi zapoznanie się z materiałami dostępnymi na Portalu www.Sekretyameryki.com lub korzystanie z funkcjonalności zamieszczonych na Portalu.
Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu www.Sekretyameryki.com oraz usług dostępnych na Portalu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU Sekretyameryki.com

W ramach użytkowania portalu Sekretyameryki.com Użytkownik może korzystać z poszczególnych usług:
w dowolnym przez siebie miejscu, czasie, na wybranym urządzeniu bądź aplikacji zapoznawać się ze wszelkimi materiałami udostępnionymi na portalu Sekretyameryki.com, przesyłać do Administratora przygotowane przez siebie artykuły, zdjęcia, materiały wideo w celu zaprezentowania ich w portalu Sekretyameryki.com, korzystać z wyszukiwarek, zapisać się do bazy mailingowej,
Usługi świadczone na rzecz Użytkowników w portalu Sekretyameryki.com zostały określone w niniejszym Regulaminie.
Administratora nie ma obowiązku publikowania wszystkich Danych bądź materiałów przesłanych do portalu przez Użytkownika.
Po przesłaniu materiałów do Administratora Użytkownik upoważnia go do przerabiania, skracania i redagowania nadesłanych przez niego danych lub materiałów, a także do dostosowania ich do wymogów Administratora portalu Sekretyameryki.com.
W momencie publikacji przez Administratora materiałów bądź danych przesłanych przez Użytkownika udziela on nieodpłatnej, a także nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku bądź też głosu
w przesłanych do portalu Sekretyameryki.com materiałach multimedialnych przez udostępnienie ich za pomocą portalu Sekretyameryki.com.
W przypadkach, gdy dane bądź materiały przesłane przez Użytkownika będą niedozwolone przez polskie prawo, regulamin, przepisy międzynarodowe, zasady współżycia społecznego lub będą naruszały moralność publiczną lub indywidualną, a także, gdy w efekcie otrzymania takich danych bądź materiałów Administrator poweźmie uzasadnione przypuszczenie o możliwości wystąpienia wskazanych w niniejszym punkcie naruszeń, Administrator ma prawo odmówić udostępniania ich w portalu Sekretyameryki.com oraz w konsekwencji zablokować konto Użytkownika.
Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkowników o usunięciu danych czy materiałów.
Wszelkie zasoby serwisu w tym profile Użytkowników, dane i materiały przez nich przesłane, poszczególne usługi mogę być dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu bądź innych osób, które korzystają z Internetu.
Dane osobowe Użytkownika, nie będą udostępnianie pozostałym Użytkownikom i osobom trzecim.
Administrator nie ma obowiązku do ciągłego świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu lub zapewnienia nieprzerwanej funkcjonalności Serwisu, w szczególności Administratorowi przysługuje prawo do inicjowania czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Portalu bądź też poszczególnych usług w wypadku wprowadzania ulepszeń, dodawania kolejnej usługi, naprawiania błędów czy przeprowadzania konserwacji.
Administrator ma prawo do oznaczania materiałów przesyłanych przez Użytkowników, jako pochodzących z portalu Sekretyameryki.com.
Użytkownik zarejestrowany, posiadający konto może bez podania przyczyny usunąć swój profil w portalu Sekretyameryki.com.
Administrator ma prawo udostępniać w portalu Sekretyameryki.com treści reklamowe dotyczące towarów oraz usług Administratora lub Partnerów. Treści te stanowią integralną część portalu Sekretyameryki.com, a także prezentowanych w nim wszelkich materiałów.
Administrator informuje, że nie świadczy usług oferowanych przez Partnerów.

IV. REJESTRACJA

Użytkownik dokonuje rejestracji nieodpłatnie i dobrowolnie.
Rejestracja jest konieczna w celu publikowania materiałów w portalu Sekretyameryki.com.
Podczas rejestracji Użytkownik jest obowiązany wypełnić pola informacyjne, zaakceptować Regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
Warunkiem koniecznym w celu dokonania rejestracji jest podanie imienia, a także adresu poczty elektronicznej oraz wybór loginu i hasła przez Użytkownika.
Aktywacja konta następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, który jest zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Administratora.
W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona aktywacji w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości na adres poczty elektronicznej traci on możliwość posługiwania się wybranym przez siebie loginem.
W przypadku, gdy rejestracja przebiegnie prawidłowo Użytkownikowi zakładane jest konto w Portalu i zostaje Użytkownikiem zarejestrowanym.
Na jeden adres poczty elektronicznej można zarejestrować wyłącznie jedno konto.
Obowiązkiem Użytkownika jest ochrona własnego hasła i nieudostępnianie
go osobom trzecim.
Usunięcie konta jest równoznaczne z trwałym usunięciu profilu Użytkownika.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Portal Sekretyameryki.com, a także materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w portalu Sekretyameryki.com podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, t.j.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
Administratorowi bądź osobom trzecim przysługują prawa o utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w portalu Sekretyameryki.com. Jeśli przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Administrator udostępnia w portalu Sekretyameryki.com utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami. W szczególności dotyczy to umów licencyjnych i umów
o przeniesienie autorskich praw majątkowych, bądź też na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Użytkownicy nie otrzymują jakichkolwiek praw ani nie uzyskują licencji poprzez korzystanie z utworów czy baz danych udostępnianych w portalu Sekretyameryki.com.
Bez uzyskania zgody od Administratora Użytkownicy mogą korzystać z portalu Sekretyameryki.com, a także udostępnianych na nim utworów i baz danych wyłącznie
w ramach dozwolonego użytku zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. Niedopuszczalne jest przez Użytkowników: blokowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy publiczne odtworzenie
i udostępnianie w sieci Internet portalu Sekretyameryki.com bądź też jego części, utworów udostępnionych w portalu Sekretyameryki.com lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
pobieranie zawartości baz danych portalu Sekretyameryki.com i wykorzystywania ich powtórnie
w całości lub w istotnej części.
Użytkownik oświadcza, że wszelkie zamieszczane przez niego materiały w portalu Sekretyameryki.com są wolne od wszelkich wad fizycznych, a także prawnych, w tym wolne od roszczeń osób trzecich. Użytkownik oświadcza także, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, a także do tego, aby przesłane przez niego materiały mogły być udostępniane na łamach portalu Sekretyameryki.com i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Dodatkowo Użytkownik oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

VI.  PRAWA, OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU Sekretyameryki.com

Użytkownik korzystający z portalu Sekretyameryki.com zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym niniejszym regulaminem, zasadami współżycia społecznego w Internecie, normami społecznymi i obyczajowymi i przepisami prawa. W szczególności zobowiązuje się do:
niepublikowania treści pornograficznych,
niepublikowania treści, które popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą wszelkie dyskryminacyjne poglądy,
niepublikowania treści, które są powszechnie uważane za obraźliwe bądź są niegodne z obyczajami,
nieprowadzenia działalności promocyjnej, komercyjnej i reklamowej,
niepublikowania niezamówionej informacji handlowej i spamu,
niepublikowania treści wulgarnych lub treści, które zawierają wulgaryzmy,
nieumieszczania treści, które propagują używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu,
nienaruszania praw autorskich danych i materiałów udostępnianych na portalu przez Administratora,
niepodejmowania działań, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych,
niedokonywania testów bezpieczeństwa portalu Sekretyameryki.com,
niepublikowania materiałów i treści o charakterze bezprawnym.

2. Za publikowanie przez siebie materiały w portalu Sekretyameryki.com wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik ponosi także odpowiedzialność za ewentualne naruszanie praw lub dóbr innych osób, a także za szkody, które zostały wyrządzone z tego tytułu.

3. W wypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu i wyrządzenia Administratorowi szkody, Administrator może dochodzić roszczeń od Użytkownika na drodze sądowej.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU Sekretyameryki.com

Portal Sekretyameryki.com nie ponosi odpowiedzialności za:
wszelkie materiały, komentarze publikowane przez Użytkowników w portalu Sekretyameryki.com,
wszelkie szkody wynikające z działań Użytkownika, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa bądź też postanowieniami Regulaminu,
sposób i skutki, które wynikną z korzystania z portalu Sekretyameryki.com przez Użytkownika,szkody, których dozna Użytkownik, a które zostały spowodowane siłą wyższą, przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora.
za wszelkie nieumyślne i niezależne od Administratora błędy w działaniu aplikacji w ramach portalu Sekretyameryki.com udostępnionych Użytkownikom.

2.Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności (karnej, cywilnej, administracyjnej) za korzystanie z portalu Sekretyameryki.com w sposób niezgodny z regulaminem bądź prawem polskim przez Użytkownika.

3. Administrator portalu Sekretyameryki.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec szkody, którą poniesie Użytkownik, a która została spowodowana zagrożeniami, występującymi
w sieci Internet. W szczególności dotyczy to wykradnięcia hasła przez osoby trzecia, włamań czy zainfekowania systemu Użytkownika.

VIII. WARUNKI TECHNICZNE

Korzystanie z serwisu Sekretyameryki.com jest możliwe dla Użytkownika, który korzysta:
z  komputera  z  dostępem  do  internetu  o  przepustowości  łącza  co najmniej 512 kilobitów/s,
posiada zainstalowaną  jedną  z   poniższych   przeglądarek   z   włączoną   obsługą   plików „cookies” oraz JavaScript: Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowszej wersji, Google Chrome 30 lub nowszej wersji, Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji, Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji, Opera 15 lub nowszej wersji,
Poprawne korzystanie z materiałów, w ramach usług w portalu Sekretyameryki.com jest możliwe po zainstalowaniu przez Użytkownika oprogramowania:
Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej,
Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej,
Dodatkowym warunkiem pozwalającym Użytkownikowi korzystanie, z niektórych usług w portalu Sekretyameryki.com może być posiadanie przez niego skrzynki e-mail. Użytkownik zostanie o tym poinformowany przez rozpoczęciem korzystania z takiej usługi.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje szczegółowe dotyczące ochrony, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora (Polityka prywatności) znajdują się pod adresem internetowym: link do Polityki Prywatności

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin może być zmieniony przez Administratora.
Zmiany wprowadzone do regulaminu będą publikowane na portalu Sekretyameryki.com z informacją o ich dokonaniu.
Zmiany dokonane w regulaminie wchodzą w życie w dniu ich publikacji w portalu Sekretyameryki.com
Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.
W wypadku nie zaakceptowania zmian zawartych w regulaminie przez Użytkownika powinien on zaprzestać korzystania z portalu Sekretyameryki.com